תנאי שימוש

אתר www.pensia-center.co.il  (להלן – "האתר") הוקם על ידי חברת טרגט מערכות בע"מ והיא מפעילת האתר (להלן – "מפעילת האתר"). הגישה והשימוש באתר הם בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן – "תנאי השימוש").

אנא הקפידו לעיין בתנאי השימוש מפני שעצם השימוש והפעילות באתר מהווים הסכמה מצידכם לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות.

בכל מקום בתקנון זה בו יופיע המונח "גולש" או "משתמש" הכוונה לאדם או חבר בני אדם העושה שימוש באתר באמצעות רשת האינטרנט לרבות באמצעות תקשורת סלולארית. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין מפעילת האתר לבין כל אדם הגולש ו/או משתמש בדרך אחרת באתר או במידע המצוי בו (להלן – "המשתמש").

האמור בתנאי השימוש כמו בכל האתר הוא בלשון זכר ונועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

א. המידע

 1. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו מוצע לציבור כמו שהוא (As Is) . אמנם מפעילת האתר התכוונה כי המידע יהיה נכון ומדויק, אך יתכן והמידע אינו שלם או לא מעודכן ולחליפין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. מפעילת האתר אינה אחראית לאי דיוקים, או להעדר עדכון או לטעויות או חוסרים שנפלו ביחס למידע.
 2. להנהלת האתר שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים כאמור יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהצבתם באתר.
 3. מפעילת האתר מבהירה בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה כלשהי בנוגע לכספים שהושקעו או יושקעו עבור הפנסיה, או כל החלטה אחרת בנוגע לפנסיה או לכל נושא אחר, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על נתונים, הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית.
 4. יתכן וחלק מהמידע מקורו מצדדים שלישיים, מובן שלמפעילת האתר אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין מפעילת האתר ערבה למידת הדיוק של מידע זה.
 5. תכונות, מפרטים, עיצוב או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר לרבות כל תמונה או הדמיה או מתן דוגמא הכלולים באתר הם לצורכי המחשה בלבד אלא אם נאמר אחרת.
 6. אם תתגלה אי התאמה ו/או סתירה בין המידע באתר לבין מידע הקיים במסמכים רשמיים של מפעילת האתר, לרבות מידע שנמסר על ידי עובדים של מפעילת האתר, בין אם בכתב ובין אם בעל פה, ייחשב כנכון המידע הנמצא במסמכים הרשמיים, או שנמסר על ידי עובדי מפעילת האתר המוסמכים ומורשים לכך.
 7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת שבמידה ונמסר מידע כספי כלשהו באתר, מידע זה מתייחס לתאריך הדו"ח הכספי ממנו נלקח ואיננו משקף בהכרח את המצב נכון לתאריך פרסומו והופעתו באתר. כל מידע כספי או עסקי המופיע באתר ניתן לצורך נוחות בלבד, אולם רק המידע הרשמי המדווח בפרסומים הרשמיים של מפעילת האתר, הינו מחייב.
 8. המידע באתר זה ייתכן וכולל תחזיות, הערכות, אומדנים ומידע אחר המתייחסים למפעילת האתר או לאירועים ועניינים עתידיים, שמידת התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטתה של מפעילת האתר בלבד (מידע צופה פני עתיד). העובדות והנתונים העיקריים ששימשו בסיס למידע זה הינם עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של מפעילת האתר ועסקיה, עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של תחומי הפעילות בהם היא פועלת באזורי פעילותה, ועובדות ונתונים מאקרו כלכליים ואחרים, והכול כפי שידועים למפעילת האתר במועד בניית אתר זה.


מובן, שמידע צופה פני העתיד אינו מהווה עובדה והוא מבוסס רק על הערכות סובייקטיביות של מפעילת האתר. מידע צופה פני העתיד כפוף מטבעו לכך שלא יתממש בפועל ומידע כאמור הינו בלתי ודאי, בלתי ניתן להערכה מראש ולרוב אף אינו מצוי בשליטת מפעילת האתר. התממשותו או אי התממשותו של המידע צופה פני עתיד תושפע, בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות מפעילת האתר, וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילותה, אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת מפעילת האתר. תוצאותיה והישגיה בפועל של מפעילת האתר בעתיד עלולים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו באתר זה. מפעילת האתר אינה מתחייבת לעדכן או לשנות תחזית או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד פרסום המידע באתר ואינה מתחייבת לעדכן אתר זה.

ב. אי הצעה

כל מידע או דעה המוצגים באתר זה אינם מהווים המלצה להשקעה, ואינם מהווים הצעה או שידול לרכישה או מכירה של שירותי ייעוץ או נכסים כלשהם. כל החלטת השקעה צריכה להתבסס על ייעוץ מקצועי של גורם מוסמך בלבד.

ג. זכויות יוצרים, קניין רוחני ושימוש בתכנים

 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו, לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, תרשימים, איורים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי, אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוב' (להלן – "המידע"), הם של מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, לרבות תכנים שצדדים שלישיים אישרו למפעילת האתר לפרסם באתר.
 2. אין להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם (בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב), להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, לשנות, לעבד, ליצור עבודות נגזרות , למכור או להשכיר כל חלק מן המידע הכלול באתר, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של מפעילת האתר.
 3. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, על המשתמש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידו
 4. הוראות אלו תקפות גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי המשתמשים לאתר.
 5. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 6. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
 7. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנה את עיצובם באתר או מחסירה מהם תכנים כלשהם ובפרט תכנים מסחריים.

4. קישורים אלקטרוניים (Links)

 1. באתר תמצאו קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט, אשר אינם מתפרסמים על ידי מפעילת האתר ו/או מי מהאתר ו/או מי מטעמם ואין להם כל שליטה או פיקוח על תכנים אלה.
 2. עצם הופעתו של קישור באתר, המקשר לתכנים שמופיעים במקומות אחרים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, אין בו כדי להעיד על הסכמת מפעילת האתר לאותם תכנים ואין בכך כל ערובה לאמינותם, ו/או עדכניותם ו/או חוקיותם וההסתמכות ו/או השימוש באותם תכנים הינו כפוף להסכמת בעלי התכנים ו/או לתנאי השימוש, בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.
 3. יתכן שתמצא כי התכנים אליהם מובילים הקישורים אינם הולמים את צרכיך ו/או שאתה מתנגד לתוכנם ו/או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. יחד עם זאת, מובהר כי מפעילת האתר אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם ו/או מהסתמכות עליהם.
 4. מפעילת האתר אינה מתחייבת כי הקישורים ('לינקים') שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל והיא רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל לפי שיקול דעתה המוחלט.

5. קישורים לאתר

 1. אין לבצע קישור עמוק (קרי, קישור לתכנים שבאתר כלשהו, שאינם דף הבית של אותו אתר) לתכנים באתר, אלא אם הקישור העמוק הינו לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) , כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר.
 2. חל איסור מוחלט לקשר לתכנים באתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
 3. אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
 4. בכל מקרה של הפרת האמור לעיל בתקנון זה, רשאית מפעילת האתר להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי מפעילת האתר בעניין זה.
 5. המשתמש יישא לבדו באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור לאתר ובכל מקרה מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו. המשתמש אחראי לקישור לאתר מתחייב לשפות את מפעילת האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך, מיד עם דרישתה הראשונה.

6. חובות המשתמש

המשתמש מתחייב להשתמש באתר בתום לב ובהתאם להוראות תנאי שימוש אלה. מבלי לגרוע מהאמור, השימוש ייעשה בכפוף לכל דין ובהתאם להנחיות מפעילת האתר ו/או מי מטעמה והמשתמש מצהיר בזאת ומתחייב בכניסתו לאתר כי הוא יימנע מכל פגיעה שהיא בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם באמצעות השימוש באתר. עצם הכניסה והשימוש באתר ופעילות המשתמש מעידים על הסכמת המשתמש ולהתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול כדלקמן:

 1. בעצם כניסתו לאתר המשתמש מסכים לכל האמור בתנאי השימוש לעיל ולהלן.
 2. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר.
 3. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע. הזכות לעשות שימוש במידע נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע ו/או למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע כלשהו המתפרסם באתר לצורך הצגתו ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של מפעילת האתר לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש מתחייב כי הוא לא יאגור מידע באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע שפורסם באתר ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שנקבעו על ידי מפעילת האתר, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב ואין להציג את האתר באופן הגורע בצורה כלשהי מן התכנים המצויים בו.
 4. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלול לעורר אחריות משפטית.
 5. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב.
 6. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת.
 7. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של מפעילת האתר.
 8.  המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר.
 9. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.
 10. המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את מפעילת האתר מכל אחריות בעניין זה.
 11. המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע.
 12. המשתמש מסכים לשפות ולפצות את מפעילת האתר בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעות מהפרות תנאי השימוש.
 13. המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של מפעילת האתר, במקרים בהם מפעילת האתר תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש זה ו/או כל דין, תהא מפעילת האתר רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, או להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של מפעילת האתר, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר מפעילת האתר תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה.

7. אחריות

 1. המידע והשירותים באתר מוצעים למשתמשים במצב כמות שהם (AS IS) והמשתמש מסכים ומאשר כי מפעילת האתר, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, לא יהיו אחראים לכל נזק שהוא (ישיר ו/או עקיף) שנגרם למשתמש ו/או צד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש שהמשתמש עשה, בין במישרין בין בעקיפין, במידע ו/או להסתמכות המשתמש עליו.
 2. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד. מפעילת האתר אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. מפעילת האתר לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית. מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר/
 3. מובהר כי מפעילת האתר ו/או ספקי מידע כלשהם מטעמה לרבות עובדיה ו/או נציגיה ו/או מי שפועל מטעמה, לא יהיו והם אינם אחראים בשום אופן להתאמת האתר, לרבות המידע לצרכי ו/או למטרות המשתמש.
 4. אין מפעילת האתר יכולה לפקח על כל מידע והודעה המועלים, אם יועלו, על האתר על ידי משתמשים אחרים. האמור בסעיף זה מתווסף לכל אמירה המיוחסת לאחריות מפעילת האתר בקשר לתנאי השימוש ואין בכוונת סעיף זה להחליף אמירות נוספות באשר לאחריותה של מפעילת האתר בהקשרים ספציפיים כדוגמת אחריות בגין קישורים, אחריות בגין הגנת הפרטיות, אחריות בגין פעולה בלתי מורשה של משתמשים או בכל הקשר אחר, והכל כמפורט בתנאי השימוש על סעיפיו השונים ו/או במלל הכלול באתר עצמו.
 5. מפעילת האתר אינה מתחייבת כי האתר יהיה זמין בכל עת וכי פעולת ו/או שלמות האתר לא יופרעו ו/או יתנהלו בלא הפסקות ו/או בלא טעויות, קלקולים, תקלות או כשלים. מפעילת האתר לא תהיה אחראית להפרעות כאמור לעיל, והיא לא תהיה אחראית לאי התאמות למשתמש בטיב, אופי והיקף המידע (לרבות דרך העברתו), לאובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף תוצאתי או אחר, שיגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו בקשר עם הפרעות כאמור ו/או בקשר עם הפסקת שירותים מסוימים באתר, מכל סיבה שהיא.
 6. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטים שנמסרו על ידי משתמש לאתר במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב של האתר.

8. שינויים באתר והפסקת פעילות

 1. מפעילת האתר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות כל חלק מהמידע המצוי באתר, לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה (להלן בסעיף זה – "השינויים"), ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.
 2. השינויים יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, השינויים עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מפעילת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 3. מפעילת האתר רשאית לחדול בכל עת מהפעלת האתר בין לתקופה קצובה ובין באופן קבוע, ללא הודעה מוקדמת ומבלי לקבל את הסכמת המשתמש לכך.

9. שונות

 1. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
 2. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות, לתקן, להוסיף או לשנות את תנאי שימוש אלה על ידי עדכון עמוד זה, מעת לעת. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש.
 3. מפעילת האתר מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר בהתאם להוראות החוק ותנאי הפרטיות כפי שמופיעים בתנאי השימוש, כפי שיתעדכנו מעת לעת. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מעת לעת, מתבקשים המשתמשים לחזור ולהתעדכן במדיניות הפרטיות.
 4. מפעילת האתר רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד מפעילת האתר לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.
 5. המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין מפעילת האתר כל קשר, או יחסים בין המשתמש לבין מפעילת האתר אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.
 6. הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר זה ולשימוש בו תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.
 7. היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

10. יצירת קשר

 1. מפעילת האתר מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב.
 2. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שבלשונית צור קשר שבאתר ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם.