תיקון 190

תיקון 190

תיקון 190

ב-1.1.2012 נכנס לתוקף תיקון 190, ואחת המטרות שלו היה לעודד חיסכון שמפירותיו ניתן ליהנות מגיל 60 ומעלה. ניתן להפקיד כסף פרטי בקופת גמל, כאשר בכל תקופת החיסכון נהנים מהיתרונות של קופת גמל רגילה ולאחר גיל 60, ניתן למשוך את הכסף או כקצבה חודשית אשר פטורה ממס, או כמשיכה חד-פעמית כאשר משלמים מס של 15% נומינלי על הרווח במקום 25% ריאלי כפי שמשלמים על השקעות בניירות ערך.
בתיקון 190 ישנה גם הטבה משמעותית נוספת והיא שינוי החישוב הפטור על הפנסיה. המחוקק ביקש לעודד את החוסכים שלא למשוך מקופות הגמל לקצבה, כספים אשר קיבלו כמענק פרישה, כדי להגדיל את הקצבה החודשית שלה כאשר יגיעו אל גיל הפרישה.

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

עד לשינוי בעקבות תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, היתה בשימוש "נוסחת השילוב", אשר לאחר התיקון כונתה "נוסחת השילוב הישנה". על פי נוסחה זו חושב על פי הקצבה בפועל או מתקרת הקצבה המזכה.
תקרת הקצבה המזכה בשנת 2012 הייתה 8,190 אזי הפטור המקסימלי היה 35% מ- 8,190 כלומר 2,867 ₪ . אך החישוב בוצע על הקצבה בפועל ולכן כל אלה שהקצבה שלהם היתה פחותה מאשר תקרת הקצבה המזכה, נהנה מפטור נמוך יותר מאשר הנוסחה החדשה. הסבר מפורט על כך במסמך קיבוע זכויות.

דוגמא

אברהם קיבל קצבת פנסיה חודשית בסך של 7,000 ₪. הפטור שהוא קיבל לפי הנוסחה הישנה היה 35% מ-7,000 ₪ כלומר 2,450 ₪ בלבד.
יצחק קיבל קצבת פנסיה חודשית של 10,000 ₪. הפטור שלו על פי הנוסחה הישנה היה 35% מ-8,190 ₪ (שהיא תקרת הקצבה המזכה) כלומר הפטור ממס היה 2,867 ₪ בלבד.

מהם התנאים הסף למשיכת כספים מקופת גמל לפי תיקון 190?

  1. העמית בקופת הגמל עבר את גיל 60.
  2. העמית מקבל קצבה חודשית העולה על סכום הקצבה המזערית שבשנת 2023 היא 4,850 ₪.

מהם היתרונות של תיקון 190 במסגרת קופות גמל?

אלה כמה מהיתרונות:

  1. חוסכים נהנים מתשלום מס רווח הון מופחת–כפי שהוסבר לעיל
  2.  ניתנת הבחירה לקבל קצבה למשך כל החיים, הפטורה ממס
  3. דמי ניהול נמוכים באופן יחסי
  4. כאשר מדובר בהורשה, קופת הגמל נחשבת כעיזבון, והחוסך רשאי למנות את המוטבים כזכאים בלעדיים. היורשים יקבלו פטור מס מלא מרווח הון. במקרה והעמית נפטר לאחר גיל 75 ישולם מס על 15% נומינלי או לחילופין ניתן יהיה להעביר לקופת גמל על שם היורשים ללא שייחשב אירוע מס.