קרנות הפנסיה החדשות

קרנות הפנסיה החדשות

קרנות פנסיה החדשות

קרנות פנסיה החדשות החלו לפעול בחודש ינואר 1995. משנה זו קרנות הפנסיה הוותיקות סגורות להצטרפות מבוטחים חדשים.

כל החוסכים בקרן פנסיה חדשה ערבים זה לזה על מנת להבטיח מספיק כסף לשלם קצבאות לכל המבוטחים באותה הקרן. אם התשלום של כל החוסכים לא יספיק לתשלום הקצבאות, אזי סכום הקצבה שישולם לכל חוסך תקטן. ומצד שני, אם נותר כסף לאחר תשלום הקצבאות, אזי הקרן תחלק לכל המבוטחים תוספת.

קרן פנסיה

קרן פנסיה היא אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני כאשר השניים האחרים הם ביטוח מנהלים או קופת גמל.
הקרן גובה מהחוסכים דמי ניהול אך אסור לה לגבות מעבר לתקרה המקסימלית של דמי ניהול.

קרן פנסיה מקיפה וקרן פנסיה כללית

גובה ההפקדה, תשואות הקרן וגובה דמי הניהול הם הגורמים העיקריים המבדילים בין קרן פנסיה מקיפה לבין קרן פנסיה כללית.

לקרן הפנסיה המקיפה מפקיד המבוטח כספים באופן שוטף, ותקרת ההפקדה מוגבלת לפעמיים השכר הממוצע במשק. לכן ההפקדה החודשית המרבית לקרן כזו היא 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק. בשנת 2024 השכר הממוצע במשק עמד על 12,536 ₪  ולכן תקרת ההפקדה החודשית היא 5,140 ₪ (20.5% מהסכום 25,072 שהוא פעמיים השכר הממוצע במשק)

בקרן פנסיה כללית אין תקרת הפקדה והיא מהווה אפשרות לבעלי שכר גבוה, או לאלו אשר החלו לחסוך עבור הפנסיה בגיל מבוגר יחסית. ניתן להפקיד בקרן סכום חד פעמי שיאפשר למבוטח לקבל קצבה חודש לכל ימי חייו החל מגיל הפרישה.

המדינה מאפשרת לקרן הפנסיה המקיפה לרכוש אגרות חוב המבטיחה תשואה שנתית אפקטיבית של 4.86% כנגד 30% מהנכסים שלה. עד לסוף שנת 2003 קרנות הפנסיה החדשות היו זכאיות לרכוש איגרות כנגד 70% מהנכסים שלהם עם תשואה שנתית אפקטיבית של 5.05%.

קרן פנסיה כללית לא יכולה לרכוש אגרות חוב מיועדות עם תשואה מובטחת וכל הכספים בקרנות כאלה מושקעים בשוק ההון.

תכנית הפנסיה בקרנות הפנסיה המקיפות מאפשרות מלבד קצבה חודשית המשולמת בגיל הפרישה גם כיסוי למקרה מוות או נכות בתקופת העבודה עד הפרישה.

קרן פנסיה מקיפה זכאית לגבות דמי ניהול של עד 6% מהכספים המופקדים אליה באופן שוטף, וכן עד 0.5% בשנה מהצבירה בקרן.

קרן פנסיה כללית זכאית לגבות עד 2% מהצבירה אך אינה רשאית לגבות דמי ניהול מההפקדות השוטפות.

הפקדות החוסכים השכירים בקרן פנסיה חדשה

מאז 2008 חובה על המעסיקים להפקיד עבור עובדים שכירים כספים לקרן הפנסיה.

מינימום ההפרשות החל מתחילת 2018 עומד על 18.5% מהשכר לפי החלוקה הבאה:

 • הפרשות מעסיק: 6.5%
 • הפרשות עובד: 6%
 • הפרשות מעסיק לפיצויים: 8.33%

 

מקסימום ההפרשות החל מתחילת 2018 עומד על 22.83% מהשכר לפי החלוקה הבאה:

 • הפרשות מעסיק: 7.5%
 • הפרשות עובד: 7%
 • הפרשות מעסיק לפיצויים: 8.33%

 

כאמור, הסכום המקסימלי עבור הפרשות המעסיק והעובד, שהמדינה מאפשרת להפקיד לקרן הפנסיה, ואשר מקנה הטבת מס הוא 4,867 ₪ בשנת 2023. הפקדות שנעשות מעבר לסכום זה, אינו מקנות הטבות במס, והן מועברות באופן אוטומטי לקרן פנסיה משלימה של אותו גוף מבטח. מומלץ לבדוק האם לא כדאי להעביר אך הכספים האלה לדרך חיסכון אחרת.

הפקדות החוסכים העצמאים בקרן פנסיה חדשה

מאז 2017 חובה על המעסיקים להפקיד עבור עצמאים לקרן הפנסיה.

נכון לשנת 2024, מי שמרוויח עד 6,268 ₪  לחודש (מחצית השכר הממוצע במשק) חייב להפקיד 4.45% מההכנסה החודשית, כלומר עד 278.9 ש"ח לחודש.

על הסכום שהוא מעבר ל- 6,268 ₪  ועד 12,536 ₪ ניתן להפריש עוד 12.55% מההכנסה החודשית. כלומר ההפרשה המותרת היא 264.1 ₪ (עבור הסכום עד 5,935 ₪) + 786.6 ₪  (עבור ההפרש בין 12,536 לבין 6,268) ובסה"כ 1,050.7 ₪

אין חובת הפקדה מעבר לסכומים אלה, ולכן חובת ההפקדה המקסימלית לעצמאים עומדת על 1,050.7 ₪  לחודש המצטברים ל- 12,608 ₪  לשנה

יחד עם זאת, החוק מעודד עצמאים להפקיד מעבר לסכום החובה על ידי הטבות מס.

כל עוד העובד העצמאי לא עובר את תקרת המס השנתית, הוא יכול להפקיד עד 16.5% משכרו. תקרת המס השנתית לעצמאי היא 208,800 ₪

חישוב הקצבה החודשית בקרנות הפנסיה החדשות

בקרנות הפנסיה החדשות הקצבה נקבעת בהתאם לסך החיסכון שנצבר בקרן עד יום הפרישה ולפי גיל הפורש לגמלאות. חישוב הגיל נעשה ביחס לגיל הפטירה הממוצע בישראל, נתון אותו מפרסם האוצר אחת לשנה.
החישוב נעשה על ידי חלוקת סך החיסכון בהפרש שבין גיל הפרישה של המבוטח ביחס לגיל הפטירה הממוצע.

דוגמא

עובד פרש לגמלאות בגיל 67 ועד מועד זה נצברו לו 1,800,000 ₪ בקרן הפנסיה. נניח שגיל הפטירה הממוצע במועד הפרישה הוא 82. מחשבים את מספר החודשים שבין גיל 67 לגיל 82 והוא 180 (15 שנים), ומחלקים את הסכום 1,800,000 ב-180 ומקבלים 10,000 זו הקצבה החודשית ב-₪ שיקבל הפורש לגמלאות עד ליום מותו.

קרנות פנסיה ברירת מחדל

קרן פנסיה ברירת מחדל מיועדת לחוסכים אשר אינם מאוגדים, וכן למעסיקים של עובדים אשר אינם בחרו חיסכון פנסיוני. עובד אשר בוטח בקרן פנסיה ברירת מחדל יכול לעבור לקרן פנסיה אחרת או אם יחליט בכך גם לקופת גמל או ביטוח מנהלים.
עובדים שלא התקבלו לקרנות פנסיה אחרות בשל מצבם הבריאותי יכולים להצטרף לקרן פנסיה ברירת המחדל. ההצטרפות נעשית ללא שאלון רפואי וללא חיתום.

 1. קרנות הפנסיה האלה נבחרות על ידי משרד האוצר, כאשר הן מבטיחות דמי ניהול נמוכים והתחייבות שלא להעלות את דמי הניהול במשך 10 שנים.
  משרד האוצר בחר בשנת 2016 בשתי קרנות פנסיה:
  קרן פנסיה בניהול של מיטב-דש שבה משלמים החוסכים דמי ניהול בשיעור של 1.31% מההפקדות השוטפות ועוד 0.01% מהצבירה הכוללת. דמי הניהול מהצבירה שונו בשנת 2018 לשיעור של 0.1% עבור מצטרפים חדשים, אך נשארה 0.01% לאלה שהצטרפו עד אוקטובר 2018.
 2. קרן פנסיה בניהול של הלמן אלדובי. שבה משלמים החוסכים דמי ניהול בשיעור של 1.49% מההפקדות השוטפות ועוד 0.001% מהצבירה הכוללת. דמי הניהול מהצבירה שונו בשנת 2018 לשיעור של 0.1%, אך נשארו 0.001% לאלה שהצטרפו עד אוקטובר 2018.

החל מחודש נובמבר 2018 הוסיף משרד האוצר עוד שתי קרנות פנסיה ברירת מחדל:

 1. קרן פנסיה בניהול של אלטשולר שחם שבה משלמים החוסכים דמי ניהול בשיעור של 1.49% מההפקדות השוטפות ועוד 0.1% מהצבירה הכוללת.
 2. קרן פנסיה בניהול של פסגות שבה משלמים החוסכים דמי ניהול בשיעור של 1.68% מההפקדות השוטפות ועוד 0.0905% מהצבירה הכוללת.

קצבת נכות למבוטח בקרן פנסיה מקיפה

קצבת נכות בקרן פנסיה מקיפה היא אחת מתפקידה של קרן הפנסיה. היא משלמת למבוטחים בה קצבה חודשית בשלוש אפשרויות הבאות: פרישת לגמלאות, נכות ומוות (תשלום לשארים). ההפקדות החודשיות שמפקידים המבוטחים, מנותבות לשלוש מטרות אלה כאשר המבוטח בוחר את המסלול המתאים לצרכיו. רוב ההפקדה מופנית לערוץ החיסכון עבור קצבה חודשית לאחר הפרישה לגמלאות ומיעוטה לביטוח למקרים של נכות או פטירה. כאשר בוחרים במסלול שהחלק שמופנה לערוץ הביטוח גדול יותר, כך תגדל הקצבה המשולמת עבור נכות או משולמת לשארים, אך מצד שני תקטן הקצבה החודשית לאחר גיל הפרישה.

המבוטח קובע את מסלול הביטוח המתאים לו בשלב הצטרפותו לקרן. לאחר מכן יכול לשנות את המסלול, אך אם בוחר בהגדלת החלק הביטוחי הוא יידרש לעבור תהליך של חיתום רפואי.

מסלולי ביטוח בקרן הפנסיה

תפקידה של קרן הפנסיה היא לשלם למבוטחים בה קצבה חודשית בשלוש אפשרויות הבאות: פרישת לגמלאות, נכות ומוות (תשלום לשארים). ההפקדות החודשיות שמפקידים המבוטחים, מנותבות לשלוש מטרות אלה כאשר המבוטח בוחר את המסלול המתאים לצרכיו. רוב ההפקדה מופנית לערוץ החיסכון עבור קצבה חודשית לאחר הפרישה לגמלאות ומיעוטה לביטוח למקרים של נכות או פטירה. כאשר בוחרים במסלול שהחלק שמופנה לערוץ הביטוח גדול יותר, כך תגדל הקצבה המשולמת עבור נכות או משולמת לשארים, אך מצד שני תקטן הקצבה החודשית לאחר גיל הפרישה.

המבוטח קובע את מסלול הביטוח המתאים לו בשלב הצטרפותו לקרן. לאחר מכן יכול לשנות את המסלול, אך אם בוחר בהגדלת החלק הביטוחי הוא יידרש לעבור תהליך של חיתום רפואי.

גובה קצבת הנכות והשארים נגזר משני נתונים:

 • מהשכר המבוטח בקרן – זהו השכר שממנו חושבו ההפקדות בכל חודש, כאשר המינימום הוא 12.5% מהשכר (6.5% הם תגמולי מעסיק ו-6% תגמולי עובד).
 • השכר הקובע נקבע על פי השכר המבוטח בקרן (צמוד מדד) הגבוה מבין שלושת האפשרויות הבאות:
  • הממוצע בשלושת החודשים האחרונים שקדמו למקרה הביטוח
  • הממוצע ב-12 החודשים האחרונים
  • הממוצע מבין החודשים 13-24

נקבע כי תקרת השכר הקובע לא תהיה גבוהה משלוש פעמים השכר הממוצע במשק. בשנת 2024, השכר הממוצע במשק הוא 12,536 ₪ לחודש ולכן תקרת השכר הקובע היא 37,608. מעל סכום זה לא יינתן כיסוי ביטוחי בקרן.

קצבת נכות

גובה קצבת הנכות נקבע על ידי מכפלה של השכר הקובע בשיעור הכיסוי הביטוחי שנבחר על ידי המבוטח במועד ההצטרפות לקרן. המבוטח יקבל את הקצבה ללא תלות בגילו אם יימצא במצב של אובדו כושר עבודה. מסלול ביטוח ברירת המחדל נותנת כיסוי ביטוחי למשרה של נכות של 75% ובמקרה של מוות – 100% (לשארים)

קצבה שארים

בהגדרה שארים נכללים:

 • בן זוג יהיה זכאי ל- 60% מהשכר הקובע לכל ימי חייו
 • ילדים עד לגיל 21 – סך הקצבאות לילדים יעמדו על 40% מהשכר הקובע
 • ילד מוגבל יהיה זכאי לתשלום לכל ימי חייו בסך 40% מהשכר הקובע
 • הורה נתמך – 20% מהשכר הקובע

גובה קצבת השארים של עמית פעיל בקרן הפנסיה, נקבע על ידי מכפלה של השכר הקובע בשיעור הכיסוי הביטוחי שנבחר על ידי המבוטח במועד ההצטרפות לקרן.

חישוב קצבת השאירים לעמית לא פעיל בקרן הפנסיה תיעשה על פי היתרה הקיימת ועל פי הגילאים של השארים במועד הפטירה.

גבר שהצטרף לאחר גיל 41, אינו יכול לבחור באפשרות של ביטוח שארים של 100%.

אישה שהצטרפה לאחר גיל 67 אינה יכולה לבחור באפשרות של 100%.

 

קצבה עד תקרה של 8,380 ₪  תהייה פטורה ממס אך על קצבה גבוהה מסכום זה יש לשלם מס. יחד עם זאת אם מקורה של קצבת השאירים היא בסכומים פטורים, היא תהיה פטורה ממס.

 

במקרה של מוות הקרן משלמת קצבה חודשית לשאירים, ולא ניתן לקבל תגמולים או למשוך את הסכום באופן חד-פעמי למעט מקרים מסוימים. למשל, אם אין שאירים, ישולם סכום החיסכון כסכום חד פעמי למוטבים. מקרה אחר הוא היוון חד פעמי של קצבת אלמן אותו רשאי האלמן לבקש במועד הגשת תביעת השארים. במקרה כזה הוא יכול להוון עד 25% מקצבת השארים לה הוא זכאי למשך תקופה של 5 שנים. וזאת בתנאי שגם לאחר ההיוון הקצבה שתשולם לא תפחת מסכום הקצבה המזערי. בתום תקופת ההיוון, תשוב להיות קצבת השארים כפי שנקבעה. במקרה שקצבת השאירים היא נמוכה מקצבת המינימום (5% מהשכר הממוצע במשק), אפשרות לבחור אם לקבל קצבה חודשית או לקבל סכום חד פעמי.

סרטון המסביר את ההבדל בין קרן פנסיה כללית לבין קרן פנסיה מקיפה - אלטשולר שחם