קצבת אזרח ותיק

קצבת אזרח ותיק

קצבת אזרח ותיק

"קצבת אזרח ותיק" (נקראה בעבר "קצבת זיקנה") היא תשלום המשולם על ידי הביטוח הלאומי לכל מי שהגיע לגיל הפרישה ועומד בתנאי הזכאות לקבלה. בשנת 2024 גיל הפרישה לנשים עומד על 63 ו-3 חודשים, ולגברים על 67.

זכאות לקבלת קצבת אזרח ותיק

מבוטח בביטוח לאומי זכאי לקבל קצבת אזרח ותיק אם מתקיימים התנאים הבאים:

 • מבוטח בביטוח אזרח ותיק אשר שולמו עבורו דמי ביטוח לאומי כחוק.
  עבור השכירים משולמים דמי הביטוח על ידי המעסיק.
  הזכאות לקבלת הקצבה אינה נפגעת באם למעסיק יש חוב לביטוח לאומי.
  האחריות על תשלום דמי ביטוח לאומי למי שאינו עובד כשכיר היא על המבוטח והיא תשולם עד למועד הזכאות לקבלת קצבת אזרח ותיק.
 • השלים תקופת אכשרה של לפחות אחת מהאפשרויות הבאות:
  • 60 חודשי ביטוח לפחות בתקופת של 10 שנים אחרונות שקדמו לגיל הפרישה או לגיל הזכאות לקבלת קצבת אזרח ותיק.
  • 144 חודשי ביטוח בסך הכול
  • 60 חודשי ביטוח לפחות ובתנאי שמספר החודשים שבהם היה מבוטח מאז שנעשה תושב ישראל גדול ממספר החודשים שלא היה מבוטח.
  • עבור נשים קיים לפעמים פטור מתקופת אכשרה כמפורט באתר הביטוח הלאומי.
 • הגיע לגיל המאפשר קבלת קצבת אזרח ותיק.
  • זכאות תלוית הכנסות – הגיע לגיל פרישה ועומד במבחן ההכנסה.
   בשנת 2024 עומד גיל הפרישה לנשים על 63 ו-3 חודשים, ולגברים על 67.
   את מבחן ההכנסה לבדיקת זכאות לקבלת קצבת אזרח ותיק ואת גובהה ניתן לחשב במחשבון של הביטוח הלאומי .
   גיל הפרישה לנשים יעלה באופן הדרגתי בשנים הקרובות ויגיע ל-65 בשנת 2032.
 • זכאות ללא תלות בהכנסות – הגיע לגיל זכאות לקבלת קצבת אזרח ותיק.
  בשנת 2024 עומד גיל הזכאות על 70 לנשים ולגברים.

סכומי קצבת אזרח ותיק

קצבת אזרח ותיק מורכבת מקצבה בסיסית ותוספת.
קצבת אזרח ותיק בסיסית ליחיד, עומדת בשנת 2024 על 1,736 ₪. בגיל 80 היא עולה ל- 1,834.
אל קצבת האזרח ותיק הבסיסית מתווספות תוספות תלויים (בני זוג וילדים), תוספת ותק, תוספת דחיית קצבת אזרח ותיק, ותוספת השלמת הכנסה.

תוספת תלויים

תוספת הניתנת לקצבת אזרח ותיק עבור בן זוג בשנת 2024 היא 873 ₪ לחודש, ותוספת עבור כל ילד (עבור שני הילדים הראשונים) היא 549 ₪ לחודש.
ההגדרה מי נחשב בן זוג תלוי ומי נחשב ילד תלוי, לצורך קבלת התוספת, כמו גם תנאי הזכאות לקבלתה, מפורטים באתר של הביטוח לאומי.

תוספת ותק

תוספת הניתנת לקצבת אזרח ותיק עבור ותק ניתנת על פי מספר השנים שבהן היה מבוטח בביטוח לאומי. עבור שנת ביטוח מלאה ניתנה תוספת של 2% מהקצבה הבסיסית, כאשר שנה מלאה נחשבת 12 חודשים, גם אם אינם רצופים.
גובה תוספת ותק המרבית היא 50% בגובה הקבצה הבסיסית. קצבת אזרח ותיק, כולל תוספת וותק, עומדת בשנת 2024 על 2,604 ₪ עד גיל 80 ומעל גיל זה על 2,751 ₪. פירוט נוסף בנוגע לתוספת ותק ניתן למצוא באתר של הביטוח הלאומי.

תוספת דחיית קצבת אזרח ותיק

אם מבוטח לא זכאי לקצבת אזרח ותיק מכיוון שהכנסותיו מעבודה הן גבוהות או שהוא החליט לדחות את קבלתה (בתנאי שזכאי לוותר עליה יפורט בהמשך), הוא יקבל תוספת של 5% עבור כל שנת דחייה מגיל הפרישה ועד גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק (בשנת 2024 עומד על 70 עבור גברים ונשים).
אין חובה להגיש תביעה לקבלת קצבת אזרח ותיק כדי לקבל את התוספת לדחייתה – אם ההכנסות הגבוהות מונעות קבלת הקצבה, הזכות לתוספת דחייה היא אוטומטית ונשמרת למועד הגשת התביעה.

תשלום רטרואקטיבי של קצבת אזרח ותיק

על פי סעיף 296 לחוק הביטוח הלאומי, תביעה לקצבת אזרח ותיק אשר תוגש בטווח זמן של 12 חודשים ממועד הזכאות שלה, תשולם רטרואקטיבית במלואה עבור כל התקופה. תביעה שהוגשה באיחור גבוה מכך, תשולם רק עבור 12 החודשים האחרונים, בכפוף למבחן הכנסה.
יחד עם זאת, תביעה שהוגשה לאחר הגעה לגיל הזכאות המוחלט (העומד על 70 בשנת 2024) יוכל לקבל תשלום רטרואקטיבי של עד 48 חודשים.

לגבי מקרים בהם ישנה אחריות של הביטוח הלאומי לכך שלא שולמה קצבת אזרח ותיק, נקבע בשנת 2014 כי התשלום הרטרואקטיבי מותנה במידת האחריות של הביטוח הלאומי. כאשר ישנה אחריות מלאה של הביטוח הלאומי, ישולם תשלום רטרואקטיבי של עד 7 שנים. אם קיימת אחריות משותפת ישולם התשלום הרטרואקטיבי של 4 שנים.

תשלום דמי ביטוח בריאות ודמי ביטוח לאומי

דמי ביטוח בריאות מנוכים ממקבל קצבת אזרח ותיק בסך של 223 ₪ לחודש עבור יחיד (נכון לשנת 2024). עבור זוג מנוכים 321 ₪ לחודש מהקצבה של בן הזוג, בשני המקרים הבאים:

 • אם בן הזוג מקבל תוספת בקצבה עבור בת הזוג
 • אם בן הזוג לא מקבל תוספת בקצבה עבור בת הזוג מכוון שהיא מקבלת קצבה עבור עצמה מביטוח לאומי

מעבר לנכויים המצוינים בסעיף זה, מקבל קצבת אזרח ותיק פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי, כולל אם הוא עדיין עובד.

הכנסה מעבודה בזמן קבלת קצבת אזרח ותיק

מגיל הזכאות (בשנת 2024 הוא עומד על 70 לנשים ולגברים) אין מגבלה להכנסה מעבודה וניתן לקבל קצבת אזרח ותיק מלאה.
מגיל הפרישה ועד עד גיל הזכאות משולמת קצבת אזרח ותיק לזכאים לה, לפי גובה ההכנסות.
חישוב ההכנסה לבדיקת זכאות לקיצבה וחישוב גובה קצבת אזרח ותיק נעשה באופן שונה למי שהוא שכיר לבין מי שהוא עצמאי.

בבדיקת הזכאות לקבלת קצבת אזרח ותיק מגיל הפרישה ועד גיל הזכאות, נלקחת בחשבון ההכנסה של בן זוג/בת זוג.

הגדרת בן זוג

לגבי אישה, "בן זוג" ייחשב מי שהוא נשוי לה או שהיא ידועה בציבור שלו ושהוא תושב ישראל כאשר מתקיימים התנאים הבאים:

 1. מי שבעלה (כולל ידועה בציבור שגר איתה) במשך שנה לפחות
 2. אם גילו הוא:
  1. גיל הזכאות
  2. גילו מעל חמישים אך פחות מגיל הזכאות ושהכנסתו החודשית ברוטו היא עד 6,766 ₪ (נכון לשנת 2023)

הגדרת בת זוג

לגבי גבר, "בת זוג" תיחשב מי שמתקיימים התנאים הבאים:

 1. אם ילדה לו ילד או שהיא אשתו (לרבות ידועה בציבור שלו) במשך שנה לפחות.
 2. בת 45 ומעלה או מי שיש עמה ילד שלו
 3. אם היא צעירה מגיל 67 והכנסתה החודשית ברוטו היא עד 6,766 ₪ (נכון לשנת 2023) או שגילה גבוה מ-67 ללא קשר להכנסה.

גובה ההכנסה האפשרית לקבלת קצבת אזרח ותיק מלאה או חלקית

גובה ההכנסות מעבודה בשנת 2024, של מי שהגיע לגיל הפרישה והוא צעיר מגיל הזכאות, הקובעות אם יקבל המבוטח קצבה מלאה, חלקית או בכלל לא – מותנה בקיום תלויים:

 • מבוטח ללא תלויים שאשתו, העונה להגדרה של בת זוג, צעירה מגיל 67 ומקבלת קצבת אזרח ותיק:
  • גובה ההכנסה המכסימלית המאפשרת קצבה מלאה – 9,208 ₪ .
  • גובה ההכנסה המרבית לקבלת קצבה חלקית 13,258 ₪
 • מבוטח שאשתו, העונה להגדרה של בת זוג, מעל גיל 67 ומקבלת קצבת אזרח ותיק:
  • גובה ההכנסה המכסימלית המאפשרת קצבה מלאה – 12,277 ₪ .
  • גובה ההכנסה המרבית לקבלת קצבה חלקית 18,510 ₪
 • מבוטחת צעירה מגיל הזכאות שבעלה, העונה להגדרה של בן זוג, מעל גיל הזכאות ומקבל קצבת אזרח ותיק:
  • גובה ההכנסה המכסימלית המאפשרת קצבה מלאה – 12,277 ₪ .
  • גובה ההכנסה המרבית לקבלת קצבה חלקית 18,510 ₪
 • מבוטחת צעירה מגיל הזכאות שבעלה, העונה להגדרה של בן זוג, שגילו מעל 50 אך מתחת לגיל הזכאות.
  • גובה ההכנסה המכסימלית המאפשרת קצבה מלאה – 9,208 ₪ .
  • גובה ההכנסה המרבית לקבלת קצבה חלקית 13,258 ₪
 •  מבוטח בעל תלוי אחד:
  • גובה ההכנסה המכסימלית המאפשרת קצבה מלאה – 12,277 ₪
  • גובה ההכנסה המרבית לקבלת קצבה חלקית 18,510 ₪
 • בעד כל תלוי נוסף הסכומים גדלים – ניתן לבדוק באתר הביטוח הלאומי.

קצבת אזרח ותיק חלקית מחושבת על ידי הפחתת 60% מההכנסה שהיא מעבר למכסימלית המאפשרת קצבה מלאה. הקצבה החלקית הנמוכה ביותר היא

דוגמא

גיורא הגיע לגיל פרישה וזכאי לקצבת אזרח ותיק (כולל התוספות) של 2,604 ₪. הוא ממשיך לעבוד ומרוויח 11,208 ₪ בחודש. אשתו צעירה מגיל 67 ומקבלת קצבת אזרח ותיק.

מכיוון שתקרת ההכנסה מעבודה המזכה קבלת קצבת אזרח ותיק מלאה היא 9,208 ₪ (נכון לשנת 2024) אזי גיורא זכאי לקצבה חלקית בלבד.

הוא מרוויח 2,000 ₪ מעבר לתקרה ההכנסה ולכן יופחתו לו 60% מסכום זה, כלומר יופחתו 1,200 ₪.

לפיכך קצבת אזרח ותיק של גיורא תהיה 1,404 ₪ בלבד.

אם אשתו של גיורא עברה את גיל 67, והוא מרוויח כאמור 11,208 ₪ בחודש, יהיה זכאי למלוא קצבת אזרח ותיק, מפני שמשכורתו נמוכה מ-12,277 ₪.

אופן חישוב ההכנסה למקבלי קצבת אזרח ותיק

חישוב הכנסה לשכירים

החישוב עבור שכירים יכול להתבצע באחת משתי הדרכים, כאשר החישוב הסופי ייעשה זה המאפשר קצבת אזרח ותיקה גבוהה יותר למבוטח.
הכנסות העובד, אשר חייבות בדמי ביטוח לאומי או דמי ביטוח בריאות הן, על פי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה, אותן ההכנסות שחייבות במס הכנסה, כלומר שכרו של העובד וכן טובות ההנאה שמשולמות לעובד בין בכסף ובין בשווה כסף.

חישוב חודשי

בחישוב חודשי נלקחת בחשבון ההכנסה המשולמת למבוטח באותו החודש החייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי. לפיכך מחושבת ההכנסה ברוטו באותו החודש בו משולמת הקצבה + תשלומים נוספים של טובות ההנאה המשולמות לעובד אם זה בכסף (כגון דמי הבראה, בונוס, ביגוד וכד') או בשווה כסף (כגון ארוחות לעובדים, שווי נייד, שווי רכב, הנחות שנותן המעסיק לעובדיו וכד').

אם גובה התשלומים הנוספים, הוא מעל 25% משכר המינימום (בשנת 2023 שכר המינימום הוא 5,300 ₪ , 25% ממנו – 1,325 ₪), אזי יתווסף רק הסכום הזה לחישוב החודשי ויתרת הסכום תחושב כתוספת הכנסה ל-11 החודשים הקודמים. אם המבוטח לא עבד בכל 11 החודשים הקודמים, תחושב ייתרת הסכום עבור מספר החודשים בהם עבד המבוטח במהלך 12 החודשים האחרונים.

חישוב שנתי

בחישוב שנתי יש להבחין בין שני המקרים:
הסתיימה שנת המס – סך ההכנסות החודשיות המחויבות בדמי ביטוח לאומי באותה שנה חלקי 12.
לא הסתיימה שנת המס – סך ההכנסות החודשיות עד מועד החישוב בתוספת כפולה של ההכנסה החודשית האחרונה במספר החודשים שנותרו עד סיום השנה, מחולק ב-12.

דוגמא

לצורך חישוב ההכנסה של רונית עבור חודש יולי בו הייתה ההכנסה החייבת בדמי ביטוח לאומי שלה 8,000 ₪, מביאים בחשבון את ההכנסה מתחילת השנה ועד חודש יוני. בחודשים ינואר-יוני הייתה לה הכנסה חודשית החייבת בדמי ביטוח לאומי של 9,000 ₪

לצורך חישוב ההכנסה השנתי, מחושבת סך ההכנסה ב-6 חודשים הראשונים, 9,000 ₪ בחודש כפול 6, כלומר 54,000 ₪. ההכנסה בחודש יולי – 8,000 ₪ וחישוב 5 החודשים מאוגוסט ועד דצמבר, לפי ההכנסה האחרונה של יולי, כלומר 40,000 ₪ (8,000X5).

לפיכך ההכנסה השנתית המחושבת היא 54,000+8,000+40,000 כלומר 102,000 ₪, ואם מחלקים סכום זה ב-12, אזי ההכנסה הממוצעת היא 8,500 ₪.

לכן לצורך החישוב ההכנסה בחודש יולי יילקח בחשבון הסכום של 8,000 ₪, הנמוך יותר בחישוב, שהוא מאפשר קצבת אזרח ותיק גבוהה יותר

חישוב הכנסה לעצמאים

חישוב ההכנסה לעצמאים הוא תמיד שנתי. כאשר מבחינים בשני מקרים, כפי שנעשה החישוב לשכירים:
1. הסתיימה שנת המס – סך ההכנסות השנתית החייבות בתשלום ביטוח לאומי מחולק ב-12
2. לא הסתיימה שנת המס – סך ההכנסות החייבות בתשלום ביטוח לאומי עד לחודש עבורו מחשבים, בתוספת ההכנסה בשארית השנה על פי ההכנסה החודשית האחרונה, ואת הסכום המתקבל מחלקים ב-12

את שיעור מס ההכנסה, שעצמאי (עוסק מורשה או עוסק פטור) צריך לשלם, מחשבים כך:

 • מחשבים את הרווח לצורכי מס, כלומר הכנסות פחות הוצאות מוכרות.
 • מהרווח מפחיתים ניכויים – אלה התשלומים אשר אינם נחשבים כהוצאות מוכרות, אך מאפשרים את הפחתת המס כגון:
  • הפקדות לביטוח פנסיוני, עד תקרה מסוימת ולא יותר מ-11% מההכנסה שלאחר ניכויי ההוצאות המותרות.
  • תשלומים לקופות גמל לקצבה, ולקרן השתלמות
 • מהרווח שהתקבל לאחר הפחת הניכויים, מחשבים את המס שעל העובד לשלם לפי מדרגות מס הכנסה. זוהי ההכנסה הנבחנת עבור הזכאות לקצבת אזרח ותיק.
 • משיעור המס שהתקבל מפחיתים את הנחות במס (הזיכויים).

תשלום דמי בריאות לעובד שכיר

מקבל קצבת אזרח ותיק העובד כשכיר, צריך להודיע למעסיק שיפסיק לנכות דמי ביטוח בריאות. כאמור, אלה מנוכים לו מהקצבה.

תשלום ביטוח לאומי מעסיק

מי שמעסיק עובד שכיר המקבל קצבת אזרח ותיק, ישלם פחות דמי ביטוח לאומי מעסיק בעבורו. במקרה זה ישלם המעסיק:

 • על חלק השכר עד גובה של 7,522 ₪ (60% מהשכר הממוצע במשק בשנת 2024) ישלם 0.48%.
 • על חלק השכר על חלק השכר שמעל 7,522 ₪ ישלם 2.12%