קצבת אזרח ותיק

קצבת אזרח ותיק

קצבת אזרח ותיק

"קצבת אזרח ותיק" (נקראה בעבר "קצבת זיקנה") היא תשלום המשולם על ידי הביטוח הלאומי לכל מי שהגיע לגיל הפרישה ועומד בתנאי הזכאות לקבלה. בשנת 2022 גיל הפרישה לנשים עומד על 62 ו-4 חודשים, ולגברים על 67.

זכאות לקבלת קצבת אזרח ותיק

מבוטח בביטוח לאומי זכאי לקבל קצבת אזרח ותיק אם מתקיימים התנאים הבאים:

 • מבוטח בביטוח אזרח ותיק אשר שולמו עבורו דמי ביטוח לאומי כחוק.
  עבור השכירים משולמים דמי הביטוח על ידי המעסיק.
  הזכאות לקבלת הקצבה אינה נפגעת באם למעסיק יש חוב לביטוח לאומי.
  האחריות על תשלום דמי ביטוח לאומי למי שאינו עובד כשכיר היא על המבוטח והיא תשולם עד למועד הזכאות לקבלת קצבת אזרח ותיק.
 • השלים תקופת אכשרה של לפחות אחת מהאפשרויות הבאות:
  • 60 חודשי ביטוח לפחות בתקופת של 10 שנים אחרונות שקדמו לגיל הפרישה או לגיל הזכאות לקבלת קצבת אזרח ותיק.
  • 144 חודשי ביטוח בסך הכול
  • 60 חודשי ביטוח לפחות ובתנאי שמספר החודשים שבהם היה מבוטח מאז שנעשה תושב ישראל גדול ממספר החודשים שלא היה מבוטח.
  • עבור נשים קיים לפעמים פטור מתקופת אכשרה כמפורט באתר הביטוח הלאומי.
 • הגיע לגיל המאפשר קבלת קצבת אזרח ותיק.
  • זכאות תלוית הכנסות – הגיע לגיל פרישה ועומד במבחן ההכנסה.
   בשנת 2022 עומד גיל הפרישה לנשים על 62 ו-4 חודשים, ולגברים על 67.
   את מבחן ההכנסה לבדיקת זכאות לקבלת קצבת אזרח ותיק ואת גובהה ניתן לחשב במחשבון של הביטוח הלאומי .
   גיל הפרישה לנשים יעלה באופן הדרגתי בשנים הקרובות ויגיע ל-65 בשנת 2032.
 • זכאות ללא תלות בהכנסות – הגיע לגיל זכאות לקבלת קצבת אזרח ותיק.
  בשנת 2022 עומד גיל הזכאות על 70 לנשים ולגברים.

סכומי קצבת אזרח ותיק

קצבת אזרח ותיק מורכבת מקצבה בסיסית ותוספת.
קצבת אזרח ותיק בסיסית ליחיד, עומדת על 1,596 ₪. בגיל 80 היא עולה ל- 1,686.
אל קצבת האזרח ותיק הבסיסית מתווספות תוספות תלויים (בני זוג וילדים), תוספת ותק, תוספת דחיית קצבת אזרח ותיק, ותוספת השלמת הכנסה.

תוספת תלויים

תוספת הניתנת לקצבת אזרח ותיק עבור בן זוג בשנת 2022 היא 802 ₪ לחודש, ותוספת עבור כל ילד (עבור שני הילדים הראשונים) היא 505 ₪ לחודש.
ההגדרה מי נחשב בן זוג תלוי ומי נחשב ילד תלוי, לצורך קבלת התוספת, כמו גם תנאי הזכאות לקבלתה, מפורטים באתר של הביטוח לאומי.

תוספת ותק

תוספת הניתנת לקצבת אזרח ותיק עבור ותק ניתנת על פי מספר השנים שבהן היה מבוטח בביטוח לאומי. עבור שנת ביטוח מלאה ניתנה תוספת של 2% מהקצבה הבסיסית, כאשר שנה מלאה נחשבת 12 חודשים, גם אם אינם רצופים.
גובה תוספת ותק המרבית היא 50% בגובה הקבצה הבסיסית. קצבת אזרח ותיק, כולל תוספת וותק, עומדת על 2,394 ₪ עד גיל 80 ומעל גיל זה על 2,529 ₪. פירוט נוסף בנוגע לתוספת ותק ניתן למצוא באתר של הביטוח הלאומי.

תוספת דחיית קצבת אזרח ותיק

אם מבוטח לא זכאי לקצבת אזרח ותיק מכיוון שהכנסותיו מעבודה הן גבוהות או שהוא החליט לדחות את קבלתה (בתנאי שזכאי לוותר עליה יפורט בהמשך), הוא יקבל תוספת של 5% עבור כל שנת דחייה מגיל הפרישה ועד גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק (בשנת 2022 עומד על 70 עבור גברים ונשים).
אין חובה להגיש תביעה לקבלת קצבת אזרח ותיק כדי לקבל את התוספת לדחייתה – אם ההכנסות הגבוהות מונעות קבלת הקצבה, הזכות לתוספת דחייה היא אוטומטית ונשמרת למועד הגשת התביעה.

תשלום דמי ביטוח בריאות ודמי ביטוח לאומי

דמי ביטוח בריאות מנוכים ממקבל קצבת אזרח ותיק בסך של 205 ₪ לחודש עבור יחיד (נכון לשנת 2022). עבור זוג מנוכים 295 ₪ לחודש מהקצבה של בן הזוג, בשני המקרים הבאים:

 • אם בן הזוג מקבל תוספת בקצבה עבור בת הזוג
 • אם בן הזוג לא מקבל תוספת בקצבה עבור בת הזוג מכוון שהיא מקבלת קצבה עבור עצמה מביטוח לאומי

מקבל קצבת אזרח ותיק פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי

הכנסה מעבודה בזמן קבלת קצבת אזרח ותיק

מגיל הזכאות (בשנת 2022 הוא עומד על 70 לנשים ולגברים) אין מגבלה להכנסה מעבודה וניתן לקבל קצבת זקנה מלאה.
מגיל הפרישה ועד עד גיל הזכאות משולמת קצבת אזרח ותיק לזכאים לה, לפי גובה ההכנסות.
חישוב ההכנסה לבדיקת זכאות לקיצבה וחישוב גובה קצבת אזרח ותיק נעשה באופן שונה למי שהוא שכיר לבין מי שהוא עצמאי.

גובה ההכנסות מעבודה בשנת 2022 הקובעות אם יקבל המבוטח קצבה מלאה , חלקית או בכלל לא – מותנה בקיום תלויים:

 • מבוטח ללא תלויים שאשתו צעירה מגיל 67 ומקבלת קצבת אזרח ותיק:
  • גובה ההכנסה המכסימלית המאפשרת קצבה מלאה – 6,749 ₪ .
  • גובה ההכנסה המרבית לקבלת קצבה חלקית 10,472 ₪
 • מבוטח שאשתו מעל גיל 67 ומקבלת קצבת אזרח ותיק:
  • גובה ההכנסה המכסימלית המאפשרת קצבה מלאה – 9,000 ₪ .
  • גובה ההכנסה המרבית לקבלת קצבה חלקית 12,723 ₪
 •  מבוטח בעל תלוי אחד:
  • גובה ההכנסה המכסימלית המאפשרת קצבה מלאה – 9,000 ₪
  • גובה ההכנסה המרבית לקבלת קצבה חלקית 14,728 ₪
 • בעד כל תלוי נוסף הסכומים גדלים – ניתן לבדוק באתר הביטוח הלאומי.

קצבת אזרח ותיק חלקית מחושבת על ידי הפחתת 60% מההכנסה שהיא מעבר למכסימלית המאפשרת קצבה מלאה.

דוגמא

גיורא הגיע לגיל פרישה וזכאי לקצבת אזרח ותיק (כולל התוספות) של 2,394 ₪. הוא ממשיך לעבוד ומרוויח 8,749 ₪ בחודש. אשתו צעירה מגיל 67 ומקבלת קצבת אזרח ותיק.

מכיוון שתקרת ההכנסה מעבודה המזכה קבלת קצבת אזרח ותיק מלאה היא 6,749 ₪, אזי גיורא זכאי לקצבה חלקית בלבד.

הוא מרוויח 2,000 ₪ מעבר לתקרה ההכנסה ולכן יופחתו לו 60% מסכום זה, כלומר יופחתו 1,200 ₪.

לפיכך קצבת אזרח ותיק של גיורא תהיה 1,194 ₪ בלבד.

אם אשתו של גיורא עברה את גיל 67, והוא מרוויח כאמור 8,749 ₪ בחודש, יהיה זכאי למלוא קצבת אזרח ותיק, מפני שמשכורתו נמוכה מ-9,000 ₪.

תשלום דמי בריאות לעובד שכיר

מקבל קצבת אזרח ותיק העובד כשכיר, צריך להודיע למעסיק שיפסיק לנכות דמי ביטוח בריאות. כאמור, אלה מנוכים לו מהקצבה.

תשלום ביטוח לאומי מעסיק

מי שמעסיק עובד שכיר המקבל קצבת אזרח ותיק, ישלם פחות דמי ביטוח לאומי מעסיק בעבורו. במקרה זה ישלם המעסיק רק 0.48% מהשכר של מקבל קצבת אזרח ותיק.

 

מאבק הגמלאים לקצבה הוגנת

מתקיים מאבק להעלות את קצבת אזרח ותיק ואף הוקמה, בתחילת 2018, קבוצה בפייסבוק כדי להגביר את המודעות לכך שקצב עדכון הקצבה הוא נמוך.
הקבוצה היא בכתובת הזאת.

 

מדריך למילוי טופס תביעה לקצבת אזרח ותיק

 

 

איתור יועץ פנסיוני.
בסמוך למקום היישוב שלך
בשליחת הטופס אני מקבל/ת את תנאי השימוש של האתר