קיבוע זכויות

קיבוע זכויות

קיבוע זכויות

קיבוע זכויות הינו תהליך שנועד לאפשר הטבות מס למי שהגיע אל גיל הפרישה לגמלאות. כאשר אדם מגיע לגיל הפרישה ומתחיל לקבל פנסיה, הוא זכאי להטבת פטור ממס הכנסה אותה הוא יכול לנצל לטובת מענקי פרישה, משיכת פיצויים, היוון כספי הקצבה או לטובת פטור על קצבת הפנסיה החודשית. הוראות מיסוי הפרישה נקבעו על מנת לקבוע את הכללים על פיהם ישלם הפורש לגמלאות את המס על הכספים שנחסכו לפנסיה כדי שלפורש יהיו התנאים הדרושים למחייה.
כל אחד קובע את הבחירה שלו איך לנצל את ההטבות מס מגיל הפרישה והלאה והבחירה נעשית על ידי  קיבוע זכויות. הבחירה הזאת נעשית בהתאם לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה אותו אישרה הכנסת בחודש מאי 2012 . התיקון הזה מסדיר את הבחירה בין הפטור ממס על מענקי פרישה ובין פטור ממס על קצבה מזכה (חלק הפנסיה החייב במס) והיוון קצבה מזכה.

מי זכאי לבצע קיבוע זכויות?

את ההליך של קיבוע זכויות ניתן לבצע החל מהמאוחר מבין גיל הפרישה לגמלאות (בשנת 2022: 67 לגבר, 62 וארבעה חודשים לאשה) לבין יום קבלת קצבת הפנסיה הראשונה.

קיבוע זכויות רטרואקטיבית

ניתן לבצע קיבוע זכויות רטרואקטיבית ולקבל החזרי מס 6 שנים אחורה וזה בתנאי שהפרישה התרחשה לאחר 1.1.2012. קיבוע הזכויות מתבצע על ידי מילוי טופס 161ד .
מי שהגיע לגיל הפרישה לפני 1.1.2012 יכול להגיש בקשה לפטור נוסף בניכוי מס מקצבה מזכה. זאת בתנאי שהוא מקבל קצבה מזכה יחידה וכן בתנאי שהחל מתאריך 1.1.2012 לא משך כסף ממעסיקים או קופת גמל בדרך של היוון קצבה בפטור ממס. את הבקשה יש להגיש בעזרת טופס 161י

מהו סל ההטבות של קיבוע זכויות?

המדינה מעניקה לכל פורש לגמלאות סל של הטבות מס המחושב לפי הסכום של 810,576 ₪ (נכון לשנת 2022) מחולק ל-180. כלומר ההטבה מחושבת ל-15 שנים, אך הסכום נכון גם בשנים שלאחר 15 שנים ממועד הפרישה. הסל אמור לגדול בשנת 2025 לסכום של מעל מיליון שקלים. הטבת המס באה לידי ביטוי בפטור על הקצבה החודשית של הפנסיה, על פיצויי פרישה או על היוון כספי הקצבה אשר נמצאים בקופת הגמל או בקרן הפנסיה. כדי להיות זכאי לקבל סכום הוני מקרן הפנסיה צריך להתקיים התנאי שיש קצבה חודשית מינימלית של 4,498 ₪.

ניתן לקבל הערכה לגבי קיבוע הזכויות המתאים לך באתר השירותים והמידע הממשלתי החדש לאחר שמזינים את הנתונים שלכם.

טופס 161ד'

קיבוע זכויות מתבצע על ידי הגשת טופס 161ד' למס הכנסה. הגשת הטופס מהווה הנחייה למס הכנסה, איך מבקש ממלא הטופס לקבל את הפטור על הקצבה החודשית או על היוון כספי הקצבה. בעת מילוי הטופס נדרש מגיש הבקשה, לצרף טפסי 161 עבור כל אחד ממקומות העבודה אותם עזב במהלך 32 השנים האחרונות בהן עבד. התקופות בהן לא עבד, אינן נכללת במניין 32 השנים.

פטור מקסימלי ממס

הפטור המקסימלי שניתן לקבל על קצבה חודשית, נכון לשנת 2022, הוא 4,503 ₪ והוא מחושב על ידי חלוקה של הסכום 810,576 שקלים הניתן בסל ההטבות ב-180 חודשים, כלומר 15, שנים (ה"סל" של 810,576 שקלים נכון עד שנת 2024. משנת 2025 יגדל סל ההטבות למעלה ממיליון ₪).

קצבה מזכה

קצבה מזכה זוהי קצבה אשר חייבת במס מכיוון שהיא משולמת מתשלומים אשר בעת ההפקדה שלהם, זכו בהטבת מס. בעת המשיכה של קצבה מזכה, היא חייבת במס השולי.

קצבה מוכרת

קצבה מוכרת זוהי קצבה אשר אינה חייבת במס מכיוון שהיא משולמת מתשלומים אשר בעת ההפקדה שלהם, כבר שולם מס עבורם.
שיעורי הפטור לקצבה מזכה השתנו במהלך בשנים האחרונות ובין השנים 2020-2024 הוא עומד על 52% . משנת 2025 והלאה הוא יעמוד על 67%.
תקרת קצבה מזכה לפיה מחשבים את הפטור המקסימלי, היא 8,660 ₪ לחודש בשנת המס 2022. לפיכך, הפטור המקסימלי לחודש בשנת הוא 4,503 ₪ (52% מתקרת הקצבה המזכה).

דוגמא

אדם פרש לגמלאות והקצבה שלו היא 10,000 ₪ בחודש. אם הוא זכאי לפטור המקסימלי אזי מהסכום 10,000 ₪ יופחת הפטור של 4,503 ₪ והוא יחויב במס רק על הכנסה הנותרת של 5,497 ₪

נוסחת הקיזוז

נוסחת הקיזוז היא נוסחה אשר ניתן לקבוע בעזרתה את יתרת הפטור ממס המגיעה למי שהגיע לגיל פרישה. הנוסחה משלבת בין הפטור על מענקי הפרישה (כולל פיצויי פיטורים) לבין הפטור על קצבת הפנסיה החודשית (כולל היוון קצבה).

לפני שנכנס לתוקפו תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, אשר הביא לשינוי צורת אופן החישוב, היה בשימוש המושג נוסחת השילוב.

כדי לחשב את נוסחת הקיזוז, יש להביא בחשבון את מענקי הפרישה כולל מפיצויי פיטורים אשר פטורים ממס הכנסה ששולמו לפורש לגמלאות במהלך השנים עד הפרישה. כאשר אדם עוזב מקום העבודה, המעסיק נותן לו מסמך שבו מפורטות היתרות אשר נצברו בקופות הפיצויים בתקופת העבודה שלו אשר נקרא טופס 161. בטופס זה יש גם את המידע על השלמת פיצויים ומענקי פרישה שהעובד קיבל.

קיימים שני תנאים שהפיצויים ששולמו במהלך השנים ושהיו פטורים ממס, לא יפגעו בפטור מהפנסיה ושניהם צריכים להתקיים:

  • הפיצויים התקבלו לפני שנת 2012.
  • ישנו הפרש של 15 שנים בין מועד קבלת הפיצויים הפטורים ממס לבין מועד קבלת הפנסיה החודשית הראשונה.

אם אחד משני התנאים לא מתקיים או שניהם, יופחת הסכום ממנו מחושב הפטור ממס הכנסה. ההפחתה היא בגובה 135% מסכום הפיצויים הפטורים ממס שהתקבלו בעבר צמוד למדד המחירים לצרכן. ההפחתה הזאת נועדה לעודד את האנשים שלא להוציא כספים אשר נועדו לשמש הכנסה לאחר הפרישה לגמלאות.

דוגמא

בשנת 2013 עזב יעקב מקום עבודה, בו עבד במשך 10 שנים, ומשך את הפיצויים בגובה 200,000 שקלים.

150,000 שקלים מהסכום הזה, היו פטורים ממס ועבור 50,000 שקלים מהפיצויים הוא שילם מס.

נניח כי מדד המחירים לצרכן בחודש 1/2013 היה 100 ובחודש 1/2022 היה 104
כאשר יעקב ייצא לפנסיה בשנת 2022, נוסחת הקיזוז שלו תחושב כך:
הפיצויים שהיו פטורים ממס : 150,000 ₪
אחוז עליית המדד: 4% (104/100)
על פי נוסחת הקיזוז מתקבל כי יש להפחית מסל ההטבות של יעקב סכום של 210,600 ₪ המתקבל מהמכפלה 150,000X1.35X1.04

לפיכך, סל ההטבות שיעמדו לרשות יעקב (נכון ל-2022) הוא ההפרש בן סל ההטבות המלא 810,576 ₪ לבין מה שנתקבל בנוסחת קיזוז 210,600 ₪ כלומר 599,976 ₪.

פרישה מדומה

מי שהגיע לגיל פרישה ורוצה להמשיך לעבוד אך לקבל גם קצבת פנסיה חודשית, יכול לבצע "פרישה מדומה" (הפרישה היא מדומה, כי למרות שמתחילים לקבל פנסיה, לא באמת פורשים). גם בפרישה מדומה, זכאי הפורש, לבצע "קיבוע זכויות" וליהנות מפטור ממס.

סרטון המסביר מה צריך לדעת מהו קיבוע זכויות

איתור יועץ פנסיוני.
בסמוך למקום היישוב שלך
בשליחת הטופס אני מקבל/ת את תנאי השימוש של האתר