קופת גמל

קופת גמל

קופת גמל

קופת גמל הינה תכנית חיסכון לטווח ארוך או לטווח בינוני, והיא אחד מהסדרי ההשקעה הנפוצים בישראל. היא מהווה את אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני. המדינה מעודדת, חיסכון בקופות גמל ולשם כך מעניקה הטבות מס עד גובה מסוים מההפקדות.

מהי קופת גמל?

יש בקופת הגמל מרכיב של חיסכון בלבד ולא קיימים בה, כחלק מהחיסכון בקופה, מרכיבים של ביטוח נכות או ביטוח שארים. ניתן לרכוש בנפרד ביטוחים אלה מחברת הביטוח ועדיין לזכות בהטבות מס.
בין המוצרים של קופת הגמל ניתן למנות את קופת גמל לתגמולים, פיצויים, קרן השתלמות, ועוד.
ישנן קופות גמל אשר לא מיועדות לחיסכון פנסיוני, ועשויות לשמש עבור חיסכון לטווח קצר יותר.
משנת 2016 ניתן לחסוך גם בקופת גמל להשקעה וממנה ניתן למשוך כספים בכל עת. קופה זו מאפשרת למי שעובד ולמי שאינו עובד, לחסוך במשך כל תקופה וליהנות במקרים מסוימים גם מהטבות מס. כמו כן ניתן לקחת הלוואה בגובה של 80% מהסכום שנחסך בריבית נמוכה.

מי יכול לחסוך בקופת גמל?

כל אחד רשאי לחסוך באופן עצמאי בקופת גמל.

מי שהוא עובד שכיר בארגון המחויב להפריש כספים לקופות גמל זכאי לכך שהמעסיק יפריש גם את חלקו. במקרים אלה המעסיק מפקיד על חשבון העובד עד 7% משכרו ויפקיד גם על חשבון המעסיק עד 7.5% משכר העובד כתגמולים. בנוסף, צריך המעסיק להפקיד על חשבונו לפיצויים עד 8.33% משכר העובד כפיצויים. התשלומים לחיסכון פנסיוני מזכים את החוסך בהטבות מס עד לתקרת שכר מסוימת.

על פי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, חובה על המעסיק להפקיד כמינימום 6% מהשכר על חשבון העובד, 6.5% משכר העובד על חשבון המעסיק כתגמולים ועוד 6% משכר העובד על חשבון המעסיק כרכיב פיצויים. מעסיק רשאי להפריש עד 8.33% משכר העובד לגוף הפנסיוני ולא רק את האחוז הנדרש לפי צו ההרחבה.

המעסיק אינו זכאי לקבל חזרה את מרכיב הפיצויים המועבר אל הגוף הפנסיוני, גם במקרה שהעובד התפטר. כאשר עובד סיים את עבודתו אצל אותו מעסיק, הוא יכול למשוך, בהסכמת המעסיק, כסף מהחיסכון הפנסיוני שהופקדו כרכיב פיצויים, גם אם טרם הגיע לגיל פרישה. הכסף הנמשך על ידי העובד שעזב את מקום העבודה, פטור ממס עד גובה התקרה. יש להביא בחשבון שהפטור הניתן לכספי הפיצויים שנמשכו, יבוא על חשבון חלק מהפטורים להם זכאי מי שעבר את גיל הפרישה.

על מעסיק אשר לא מעביר כלל את הכספים לקופת הגמל או אף מעכב אותם, ניתן להטיל קנס כפיצוי על הלנת שכר.

עובד עצמאי זכאי להפריש לקופת הגמל עד 16% מהכנסתו, עד גובה התקרה, ולזכות מהטבות מס.

דמי ניהול

החברה המנהלת את קופת הגמל גובה מכל עמית דמי ניהול עבור השירות שהיא מספקת. בכדי למנוע השקעות מסוכנות של מנהלי הקופה, דמי הניהול אינם מושפעים מהתשואות של הקופה.

דמי הניהול מוגבלים עד לגובה של 2% מהסכום אשר שנצבר בקופה. בנוסף, יכולה הקופה לגבות דמי ניהול של עד 4% מהתשלומים המועברים אליה במהלך השנה.

כאשר מדובר בקופות גמל אליהן מופרשים כספי הביטוח הפנסיוני, יכולה הקופות (מלבד קרן פנסיה חדשה מקיפה) לגבות עד 1.05% מהיתרה הצבורה בנוסף לדמי הניהול על התשלומים במהלך השנה.

קרן פנסיה חדשה מקיפה יכולה לגבות עד 0.5% מהסכום הכולל שנצבר בחיסכון, ועד 6% מסך ההפקדות החודשיות.

ניתן להתמקח עם קופת הגמל על שיעור דמי הניהול ולהשיג הנחה. כאשר הקופה מאפשרת הנחה בדמי הניהול, היא ניתנת לפחות למשך 5 שנים, ולמעט מקרים חריגים, היא אינה יכולה להעלות את דמי הניהול לפני כן.

התשלום בגיל הפרישה

קבלת התשלום בגיל הפרישה, תלוי במועד שבו הופקדו הכספים. אלה שהופקדו עד שנת 2008 ישולמו על ידי קופת הגמל כסכום חד-פעמי כאשר יגיע החוסך לגיל פרישה. הכספים שהופקדו לאחר שנת 2008 ישולמו לחוסך כפנסיה חודשית כל ימי חייו. בעת הפרישה יכול החוסך לבחור לאיזה גוף יעביר את הכספים שקיבל כדי שיקבל ממנו את התשלום החודשי.

מי שזכאי לקצבה הגבוהה מ-3,850 לחודש (צמוד למדד פברואר 2008), יכול להחליט למשוך את הסכום שצבר מעבר לכך כסכום חד-פעמי.

יש שלושה תנאים למשיכה חד-פעמית:

 1. שהחוסך יקבל קצבה חודשית הגבוהה מסכום הקצבה המזערית, העומד בשנת 2023 על 4,850 שקלים
 2. הכספים הופקדו לאחר 2012
 3.  החוסך יצהיר כי לא הפקיד מעבר לתקרה המותרת לתשלומים

חוסכים בקופת גמל, שהם מעל גיל 60, יכולים לבחור בין האפשרות למשיכה כספים בקצבה חודשית (אפשרות הדומה לקצבת פנסיה) לבין משיכת כספים חד פעמית.

מי שיבחר לקבל את הכספים בקצבה חודשית יוכל ליהנות מפטור על מס רווחי הון עבור הרווחים שהצטברו בקופה. כמו כן ייהנה מפטור ממס על הקצבה החודשית המשולמת לו, שלא כמו בקצבת פנסיה המחויבת במס.

הבוחרים במשיכה חד פעמית יחויבו בתשלום מס בשיעור נומינלי של 15% וזאת לעומת תשלום מס בשיעור ריאלי של 25%.

משיכת כספים מקופת גמל לפני גיל הפרישה

כספים שהושקעו בקופת גמל עד שנת 2006 יכולים להמשך לפני גיל פרישה (62 לאשה, 67 לגבר) בהתקיים שני התנאים באים:

 1. עברו לפחות 15 שנה לאחר שהחלה ההפקדה בקופת הגמל או בגיל פרישה, המוקדם שביניהם
 2. חסכו לפחות 5 שנים בקופת הגמל.

אפשר למשוך כספים שהושקעו בקופת גמל מעבר לשנת 2006, רק מגיל 60. המושך כספים לפני גיל זה מחויב במס של 35% על כל היתרה שצבר. ישנם מקרים בהם יכולים חוסכים למשוך את הכספים מקופת הגמל, ללא תשלום מס, לפני המועד והם:

 • בעלי הכנסות נמוכות
 • הנושאים בהוצאות רפואיות גבוהות
 • אנשים עם נכות או בני משפחותיהם
 • החוסכים בקופת גמל לא פעילה
 • החוסכים בקופת גמל של עצמאים בשל אבטלה

משיכת כספים מקופת גמל לאחר מות החוסך

מי שחוסך בקופת גמל רשאי לבחור המוטבים שאליהם יועברו הכספים לאחר מותו, והוא גם רשאי לשנות את המוטבים כאשר יבחר לעשות זאת. את שמות המוטבים יכול החוסך לשנות גם בצוואה שלו, וזאת בתנאי שההודעה על השינוי הגיעה לחברה המנהלת לפני מותו.

הכספים שנצברו בקופת הגמל ונשארו שם לאחר מותו של החוסך אינם חלק מהעיזבון. לפיכך הם אינם שייכים ליורשיו, ולכן הם לא יכולים לדרוש אותם באמצעות צו ירושה או צו קיום צוואה, אלא אם כן ציין החוסך כי המוטבים בקופת הגמל יהיו יורשיו כדין.

כספי התגמולים מקופת הגמל והרווחים עליהם פטורים, למשך תקופה של שלושה חודשים ממועד הפטירה של החוסך. הרווחים החדשים בקופה לאחר תקופה של שלושה חודשים יהיו חייבים במס של 25%. אם הנפטר, עבר את גיל 75 והכספים בקופת הגמל עומדים בכללי תיקון 190, אזי המס על רווחי הון יהיה רק 15% ולא 25%.

על כספי הפיצויים מקופת הגמל יחול המס כפי שחל על הנפטר אך המס לא יעבור את ה-40%

למוטבים בקופת הגמל של הנפטר יש שלוש אפשרות בקשר לכספים שנשארו בה:

 • למשוך את הכספים
 • להסב את חשבון הנפטר לחשבון חדש שיהיה על שם המוטב
 • במסגרת תיקון 190, המוטב יכול למשוך את הכספים ולהפקיד אותם בחשבון חדש על שמו