קצבה מזכה

קצבה מזכה

קצבה מזכה

קצבה מזכה היא קצבה המשולמת מתשלומים אשר בעת ההפקדה שלהם קיבלו הטבת מס ולכן היא חייבת במס. הקצבה נעשית מתשלומי המעסיק כאשר מדובר על פנסיה תקציבית, או שהיא משולמת על ידי קופת גמל (קרן פנסיה או ביטוח מנהלים) לרבות קצבת אובדן כושר עבודה (קצבת שארים אינה נכללת בהגדרת קצבה מזכה).
קצבה מוכרת היא קצבה אשר מקורה בתשלומים שכבר שולמו בגינם מס ולכן משיכה שלהם כקצבה פטורה ממס קצבה מוכרת אינה רלוונטית לשני אלה: תוכניות הפנסיה הוותיקות או פנסיה תקציבית.

משיכת כספים כקצבה של קצבה מזכה חייבת במס שולי, אך ניתן לקבל פטור על קצבה מזכה, או חלקה, לכל מי שהגיע אל גיל הזכאות. הפטור מחושב על ידי נוסחת הקיזוז (בעבר נקראת "נוסחת השילוב").

תקרת קצבה מזכה

תקרת הקצבה המזכה היא הסכום המקסימלי שעבורו מגיע הפטור למי שהגיע לגיל הזכאות או למי שפרש בשל נכות קבועה בשיעור 75% ומעלה. בשנת המס 2023 תקרת הקצבה המזכה היא 9,120 ₪.

כדי לחשב את הפטור ממס הכנסה, מתבצע חישוב של נוסחת הקיזוז ובו מביאים בחשבון את אחוז הפטור מקצבה מזכה. עד סוף שנת 2011 שיעור הפטור המירבי היה 35% מתקרת הקצבה המזכה. מאז שנת 2012 יש מרכיב של "הפטור הבסיסי" שהוא נשאר 35% ואליו התווסף מרכיב של "הפטור הנוסף" שעלה בהדרגה עם השנים:
שנות המס שעור הפטור הנוסף שעור הפטור הכולל

שעור הפטור הכולל שעור הפטור הנוסף שנות המס
43.5% 8.5% 2012-2015
49% 14% 2016-2019
52% 17% 2020-2024
67% 32% * 2025 משנת

* בהנחה שפעימה זאת לא תבוטל, כפי שהוצע לעשות בתקציב המדינה של 2023-2024

 

על פי נתונים אלו, הפטור המקסימלי בשנת 2023 הוא תקרת הקצבה המזכה בשנה זו – 9,120 ₪ – כפול שיעור הפטור הכולל בשנה זו 52%, כלומר 4,742.4 ₪.

מהי קצבה מזכה?