מקדם המרה לקצבה

מקדם המרה לקצבה

מקדם המרה לקצבה

מקדם המרה לקצבה הוא ערך שבעזרתו מחשבים את קצבת הפנסיה החודשית על פי סכום הכסף שנצבר בחיסכון הפנסיוני.

מקדם המרה

בחישוב מקדם ההמרה מביאים בחשבון את תוחלת החיים ואת לוחות התמותה של האוכלוסייה וכן את הריבית התעריפית (נקרא גם "ריבית תחשיבית"). מקדם זה אינו קבוע לאורך כל תקופת החיסכון הפנסיוני וגם לא לאורך התקופה שבה מקבלים את קצבת הפנסיה החודשית. ישנם מסלולים של ביטוח מנהלים שבהם מקדם ההמרה שהובטח בעת ההצטרפות לתוכנית החיסכון, נשאר קבוע.
מקדם ההמרה אינו ערך אחיד בין קרנות הפנסיה השונות או חברות הביטוח או קופות הגמל.
ככל שמקדם ההמרה נמוך יותר קצבת הפנסיה החודשית הצפויה או זו שכבר מתקבלת גבוהה יותר.

דוגמא

מבוטח צבר בחיסכון הפנסיוני שלו 1.5 מיליון שקלים והובטח לו כי יקבל מקדם ההמרה לקצבה שלו היא 200 הוא יקבל קצבה פנסיה חודשית של 7,500 שקלים לכל חייו כאשר החישוב הוא 1,500,000/200 .

מקדם המרה מובטח

מקדם המרה מובטח (מוכר גם בשם "מקדם קצבה מגלם הבטחת תוחלת חיים") נקבע במועד ההצטרפות לחיסכון על פי תוחלת החיים ולוחות התמותה במועד זה ואינו משתנה לאורך חיי החיסכון וגם בתקופת שלאחר הפרישה לגמלאות.
קיימים כמה מסלולים של ביטוח מנהלים אשר נקבעו לפני שנת 2013, אשר בהם קיים מקדם ההמרה מובטח שנקבע במועד תחילת החיסכון, אינו משתנה. מאז שנת 2013 לא קיים מסלול שבו מקדם ההמרה הוא מובטח (למעט לאלה שעברו את גיל 60. ראו בהמשך).
כדי לשמור על הזכות למקדם המרה מובטח, המבוטח חייב להמשיך את הביטוח עד אשר יפרוש לגמלאות. אם הופסקו התשלומים השוטפים לביטוח הפנסיוני, למשל במקרה שמבוטח עזב מקום עבודה, יש לשמור על הזכויות הפנסיוניות, כולל מקדם המרה מובטח, אם היה, באמצעות הפקדות עצמאיות לביטוח או באמצעות הסדר ריסק. במקרה שלא בוצע אחד מן השניים האלה, עלול המבוטח לאבד את הזכויות שהיו לו במועד הפסקת התשלומים לביטוח הפנסיוני. בהתחדש התשלומים, במקרה שלא נשמרו הזכויות, יהיה הביטוח בתנאים חדשים
חוסכים בביטוח מנהלים שעברו את גיל 60 יכולים לקבל מקדם המרה מובטח גם אם הצטרפו לביטוח לאחר שנת 2012. זכות זאת לא קיימת בקרן פנסיה.

מקדם המרה שאינו מובטח

מקדם המרה שאינו מובטח משתנה לאורך תקופת החיסכון וגם לאורך התקופה בה מקבל המבוטח קצבת פנסיה חודשית. לפיכך, המבוטח אינו יודע במועד ההצטרפות לתוכנית החיסכון, מה תהיה קצבת הפנסיה החודשית שלו. וגם בתקופה שמבוטח פרש לגמלאות, הוא אינו יודע מה תהיה הקצבה החודשית שלו בהמשך.

הסדר ריסק

הסדר ריסק נועד להקפיא את המצב של הכיסוי הביטוחי שהיה קיים במועד הפסקת התשלומים השוטפים. זהו הסדר של תשלומים לגוף המנהל את הביטוח הפנסיוני כדי לשמור על הזכויות הפנסיוניות, לפעמים גם על מקדם ההמרה, בתקופה שלא מבוצעים תשלומים לביטוח הפנסיוני. למשל במקרה של הפסקת עבודה, ניתן לשמור באמצעות הסדר ריסק על הזכויות הפנסיוניות במסגרת ביטוח מנהלים או קרן פנסיה. אם לא מבוצע הסדר ריסק, עלול המבוטח לאבד את הזכויות שהיו לו טרם הפסקת התשלומים, כולל מקדם ההמרה.
התשלומים בהסדר ריסק הינם מופחתים מאשר התשלומים השוטפים ששולמו לפני כן. אין הסדר הריסק מגדיל את החיסכון הפנסיוני ולא את הוותק הנצבר, אלא רק שומר על הזכויות.
תקופת הזמן של הסדר ריסק היא מוגבלת. בתקופת משבר הקורונה, הוארכה התקופה של שמירת הזכויות הפנסיוניות למי שהכנסתו נפגעה בשל המשבר.

השפעת מקדם המרה לפרישה על הפנסיה שלך

מנורה מבטחים